İHALE İLANI
 
DOĞANŞAR
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ NDEN
 
1- İHALE YAPAN  İDARE  : Doğanşar  Köylere Hizmet Götürme Birliği 
                  a) Adresi               :  Hükümet Konağı Doğanşar/SİVAS
                
 b) Telefon / Fax     : 0346 881 21 66 / 881 24 01
 
2- İHALEYE KONU İŞİN   :
              
                  a)Adı,  Niteliği, Türü ve Miktarı : İlçemiz Doğanşar  Çatpınar  (2000m2), Kozağaç   (2000m2) ve İçdere  (2000m2) köylerinin Yol Standartlarının yükseltilmesi kapsamında köyiçi yollarına döşenmek üzere  toplam (6000m2) 6 cm’lik Kilitli  Parke taşı  alım işi.
 
                  b) İşin yapılacağı Yer: Doğanşar İlçesi Çatpınar, Kozağaç ve İçdere   Köyleri.
 
                  c) İşin gerçekleştirilme Süresi   : Yer teslim tarihinden itibaren  10  takvim  günü  içerisinde.
 
3-  İHALENİN
                   a) Yapılacağı   Yer   :  Doğanşar  Kaymakamlığı Toplantı Salonu
                   b) Tarihi ve Saati      :  10.05.2018 15.00’da
 
4-  İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİLİK
 DEĞERLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER :
 

4.1-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

        a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
        b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
  1- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
  2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
        c)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
               1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
      d)  Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c),(ç), (d), (e), (f) (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
      e) Şekli ve içeriği  Şartnamede belirlenen teklif mektubu.                                  
      f) Şekli ve içeriği  Birlik İhale  Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.
      g)Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli tarafından, istekli adına ihaleye katılacak kişinin ihaleye katılabileceğine dair yetkilendirildiğini gösterir noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.
     h)  Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.
4.2-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1-İsteklilerin, mevzuatı gereği İlgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler.
4.2.2-İstekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 50’i oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin son 15 yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği  çevre düzenlemesi veya  diğer   işlere  ait iş  deneyimini gösteren belge,
4.2.3- İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için asgari gerekli görülen  1 adet forklift  ve  5 adet   Kamyon  ve işin   niteliği gereği gerekli olacak diğer araçlara ilişkin yapı araçları taahhütnamesi.
5 İhale dökümanları Doğanşar Köylere Hizmet Götürme Birliğinde   ücretsiz olarak görülebilir.   Doküman bedeli 500,00TL  (BeşyüzTürklirası) dir.
6    Teklifler 10.05.2018  tarihinde saat 15.00’a kadar Doğanşar Köylere Hizmet Götürme Birliğine  verilecektir.
7    Firmalar KDV hariç fiyat teklifi vereceklerdir.
8    İstekliler teklif bedelinin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9    İhale  Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale yönetmeliğine göre yapılacaktır.
10  İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
İlanen Duyurulur.02.05.2018   
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                           Mustafa SERİN
                                                                                                                                                                                                                                                                              Kaymakam
                                                                                                                                                                                                                                                            Birlik Başkanı
                                                                                                                                                                                                                                                                             İhale Yetkilisi