İHALE İLANI
 
DOĞANŞAR
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ NDEN
 
1- İHALE YAPAN  İDARE  : Doğanşar  Köylere Hizmet Götürme Birliği  
                  a) Adresi               :  Hükümet Konağı Doğanşar/SİVAS
                
 b) Telefon / Fax     : 0346 881 21 66 / 0346 881 24 01
 
2- İHALEYE KONU İŞİN   :
              
                  a)Adı,  Niteliği, Türü ve Miktarı   İlçemiz  Doğanşar Kozlu Köyü Dere Mahalle Mezrası, Alazlı Köyü, Kozağaç Köyü, Beşağaç Köyü Karacaali Mezrası, Alan Köyü ve Çatpınar köylerinin İçme suyu depolarına  bakım ve onarım yapılması işi.
     
                  b) İşin yapılacağı Yer  :  İlçemiz  Doğanşar Kozlu Köyü Dere Mahalle Mezrası, Alazlı Köyü, Kozağaç Köyü, Beşağaç Köyü Karacaali Mezrası, Alan Köyü ve Çatpınar köyü
.
                  c) İşin gerçekleştirilme Süresi               : Yer teslim tarihinden itibaren  75  takvim  günü  içerisinde.
 
3-  İHALENİN
 
                   a) Yapılacağı   Yer   :  Doğanşar  Kaymakamlığı Toplantı Salonu
                   b) Tarihi ve Saati      : 21.06.2018    14.00’ da
 
4-  İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİLİK
 DEĞERLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER :
 

4.1-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

        a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
        b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
  1- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
  2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
        c)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
               1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
      d)  Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c),(ç), (d), (e), (f) (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı  taahhütname,
      e) Şekli ve içeriği  Şartnamede belirlenen teklif mektubu.                                  
      f) Şekli ve içeriği  Birlik İhale  Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.
      g)Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli tarafından, istekli adına ihaleye katılacak kişinin ihaleye katılabileceğine dair yetkilendirildiğini gösterir noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.
     h)  Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.
4.2-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1-İsteklilerin, mevzuatı gereği İlgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler.
4.2.2-İstekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 50’si oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin son 15 yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği işlere ait iş deneyimini gösteren belge,
4.2.3-İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için asgari gerekli görülen 1 adet kazıcı yükleyici ile bir adet kamyonet  ve  işin  niteliği gereği gerekli olacak diğer araçlara ilişkin yapı araçları taahhütnamesi.
4.2.4- Sözleşme Tasarısında adet ve unvanları belirtilen teknik personele ilişkin taahhütname.
4.3- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Depo yapım bakım ve onarım işleri benzer iş kabul edilecektir.
4.4- Bu ihalede İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümü mezunlarının diplomaları iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir.
5 İhale dökümanları Doğanşar Köylere Hizmet Götürme Birliğinde    ücretsiz olarak görülebilir. Doküman bedeli 500,00 TL  (BeşyüzTürklirası) dır.
6    Teklifler 21.06.2018  tarihinde saat 14.00’a kadar Doğanşar Köylere Hizmet Götürme Birliğine  verilecektir.
7    Firmalar KDV hariç fiyat teklifi vereceklerdir.
8    İstekliler teklif bedelinin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9    İhale  Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale yönetmeliğine göre yapılacaktır.
10  İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
 
 
 
İlanen Duyurulur.14.06.2018
                                                                                                                                   Doğanşar Köylere Hizmet Götürme Birliği
                                                                                                                                                                           
Mustafa SERİN
Kaymakam
Birlik Başkanı
İhale Yetkilisi